STOP THE PRESS!

Yhdessä toimimisen etiikka: Vaikeinta on tunnustaa toinen ihminen tasaveroiseksi toimijaksi

Jaana Hallamaa - Yhdessä toimimisen etiikkaIhminen tarvitsee muita ihmisiä paitsi työssään myös muussa elämässään. Haluun ja kykyyn toimia yhdessä vaikuttavat monenlaiset taustat ja motiivit. Yhdessä toimimisen prosesseja tutkimalla voidaan löytää tapoja ratkaista kärjistyneitä ristiriitoja, terveydenhoidon ja sosiaalityön vaikeita kysymyksiä sekä yritysmaailman ongelmatilanteita. Yhteistoiminta on opetus- ja kehittämistoiminnalle sekä asiantuntijatyölle välttämätöntä.

Globaalit ongelmat koettelevat yhdessä toimimista. Ilmastonmuutokseen, pakolaisvirtojen synnyttämiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin ja kansainväliseen terrorismiin etsitään ratkaisuja eristäytymällä, sulkemalla rajat, keskittämällä valtaa ja vetäytymällä kansainvälisistä sopimuksista. Maailmanlaajuisten ilmiöiden paikallisia ilmentymiä yritetään vastaavasti selättää linnoittautumalla samanmielisten pienryhmiin, erottelemalla omat muista ja keskittymällä kansallisen edun varjelemiseen.

Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen ovat vaativia haasteita. Toisen ihmisen tunnustaminen tasaveroiseksi toimijaksi voi kuitenkin olla vielä niitäkin vaikeampaa.

Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti ihmisten välistä yhteistoimintaa. Teos tarjoaa yksinkertaisia käsitteellisiä välineitä, joiden avulla yhdessä toimimista voidaan pohtia ja ymmärtää. Teoksessa käsitellään erityisesti vallankäyttöä ja vaikuttamista sekä esitetään kritiikkiä sellaista toimintaa kohtaan, jossa tietoisesti tai tiedostamatta välineellistetään toiminnan toisia osapuolia. Esillä ovat niin kahdenvälinen yhteistoiminta kuin toiminta erilaisissa ryhmissä.

Hyvien ristiriita syntyy, kun eri päämääriä ei voida sovittaa yhteen kaikkien toivomalla tavalla

”Erilaisten poliittisten ja uskonnollisten äärijärjestöjen esiinmarssi ja netissä ryöpsähtelevä someraivo viittaavat siihen, että hyväkäsitysten väliset ristiriidat ajatellaan voitavan ratkaista vaientamalla omasta poikkeavat näkemykset vihapuheella ja väkivallalla uhkaamalla ja vetäytymällä ehdottomaan oikeassa olemiseen.”

”Hyvien ristiriita näkyy yksittäisen ihmisen elämässä siinä, ettei hän kykene toteuttamaan kaikkia hyvänä pitämiään tavoitteita. Se ilmenee myös ihmisten välillä, kun eri ihmisten ja ihmisryhmien tavoittelemia päämääriä ei voida sovittaa yhteen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, ainakaan käytettävissä olevan ajan kuluessa ja tarjolla olevin resurssein.”

”Poliittisessa filosofiassa hyväksyvän tunnustamisen teoriaa on käytetty tarkasteltaessa erilaisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia liikkeitä ihmisryhmien kamppailuna, jossa tavoitteena on saada valtaapitävät tunnustamaan sorretun ryhmän olemassaolo sekä sen sosiaalisten ja moraalisten vaatimusten oikeutus.”

Jaana Hallamaa
Yhdessä toimimisen etiikka
ISBN 978-952-495-434-1
Gaudeamus 2017

Kirjoittaja

Jaana Hallamaa on sosiaalietiikan professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät sosiaalietiikkaan, moraalifilosofiaan ja erilaisiin soveltavan etiikan kysymyksiin.