STOP THE PRESS!

Lasten lukutaito on yhteydessä vieraan kielen äänteiden havaitsemiseen

Vieraan kielen äänteiden erottelukyky heikkenee tavallisesti heti ensimmäisen elinvuoden jälkeen.  Vahvan totuttautumisen oman äidinkielen äänteisiin on jo pitkään tiedetty edistävän kielellistä kehitystä varhaislapsuudessa. Vastikään julkaistussa Jyväskylän ja Yalen yliopistojen yhteistyötutkimuksessa selvitettiin, että tällä erikoistumisella on merkitystä vielä kouluiässä.

Verrattaessa kouluikäisten yhdysvaltalaislasten aivosähkökäyrävasteita suomen kielen ja englannin kielen äännepareihin havaittiin selviä eroja. Yhdysvaltalaislasten suuri vaste vieraan kielen äänteisiin oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Vastaavaa yhteyttä ei yhdysvaltalaislapsilla havaittu englannin kielen omiin äänteisiin eikä suomalaislapsilla kummankaan kielen, suomen tai englannin, äänteisiin.

– Suomalaislasten tulos ei yllätä, sillä Suomessa lapset altistuvat englannin kielelle päivittäin ja siten englannin kielessä usein esiintyvät äännekontrastit ovat heille jo 10–12-vuotiaana melko tuttuja, Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkija Jarmo Hämäläinen arvioi.

Hämäläinen kertoo tutkimuksen löydösten vahvistavan ajatusta siitä, että erikoistuminen kieliympäristön kannalta tärkeiden äänteiden havaitsemiseen tukee kielellistä ja lukutaidon kehitystä. Tämä vaikuttaa aina kouluikään asti. Yhdysvaltalaislapsilla suurempi aivovaste konsonantin kestomuutokseen oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Se osoittaa, että vieraan kielen äännekontrastien erottaminen saattaa olla merkki hitaammasta lukutaidon kehityksestä.

Tutkimustulos on tärkeä askel lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien syiden sekä myös yleisemmin kielitaidon kehittymisen ymmärtämisen kannalta.

Tutkimukseen osallistui Suomessa 10–12-vuotiaita ja Yhdysvalloissa 5–12-vuotiaita lapsia. Tutkittavat osallistuivat sekä lukutaidon kartoitukseen että aivosähkökäyrämittaukseen. Aivovasteita mitattiin suomen kielelle tyypilliseen konsonantin keston muutokseen (ata, atta) sekä konsonantin ääntöpaikan muutokseen tavuissa, jotka ovat harvinaisia suomen, mutta yleisiä englannin kielessä (ba, ga, da).