STOP THE PRESS!

Suomen UNICEF ja Hämeen Partiopiiri parhaat sidosryhmäraportoijat

PwC - Avoin raporttiSuomen UNICEF on voittanut suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjan Avoin raportti -kilpailussa. Pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjan voitti Hämeen Partiopiiri. Kunniamaininta myönnettiin suurten sarjassa HelsinkiMissiolle ja Kirkon Ulkomaanavulle. Pienten sarjassa kunniamaininnan saivat Helsingin ensikoti ja Hankasalmen 4H-yhdistys. Kilpailun organisoi jo 12. kertaa PwC, joka haluaa kilpailulla nostaa esiin yhdistysten ja säätiöiden huippuosaajia.

PwC pyrkii edistämään keräys- ja julkisin varoin toimintaansa rahoittavien yhdistysten ja säätiöiden läpinäkyvää ja luottamusta herättävää raportointia. Arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2016 laaditut raportit.

”Kehitystä on tapahtunut erityisesti toiminnan kuvauksessa käytetyissä mittareissa; KPI- eli Key Performance Indicators -ajattelu, eli kriittisten menestystekijöiden esiin nostaminen ja mittaaminen on kolmannella sektorilla yleistymässä. Lisäksi on ilahduttavaa, että valvonnasta kerrotaan aikaisempaa enemmän ja yhteistyötä kansainvälisen organisaation kanssa avataan paremmin kuin aikaisemmin”, kiittelee raadin puheenjohtajana toiminut Heikki Lehmusto .

Ihannetapauksessa verkkoviestintä on nopeaa ja monipuolista sekä johdonmukaista vuosikertomuksen ja sen lukujen kanssa. Hyvä raportointi tukee yhdistyksen tai säätiön yleistä viestiä toiminnan tavoitteista ja aikaansaannoksista.

”Yleinen kehityskohde on kokonaisviestinnän kehittäminen siten, että vuosikertomus on pysyvä dokumentti, joka sisältää kaiken tarpeellisen informaation toiminnan tulosten ja taloudellisen tilan ymmärtämiseksi, mutta laajempi viestintä toiminnasta löytyy sujuvasti muista kanavista. Näin vuosikertomus säilyy kompaktina tallenteena”, Lehmusto toteaa.

Yhtenä painopistealueena tämän vuoden kilpailussa oli yhteiskuntavastuusta ja sen toteutumisesta kertominen. Tämä on ymmärrettävästi järjestölle haastavampaa kuin yritykselle, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa.

”Monet yhtiöt julkistavat nykyään arvonluontikuvan. Siinä kuvataan se, mitä yhteisö saa siihen sijoitetuilla panoksilla aikaiseksi ja mikä on sen paikka tuotanto- tai jalostusketjussa. Kuvaus arvonluonnista on jatkossa välttämättömyys ainakin niille kansalaisjärjestöille, joilla on tärkeä rooli julkisin varoin suoritettavien palveluiden tuotannossa”, Lehmusto sanoo.

Tietoa Avoin raportti -kilpailusta

Tämän vuoden kilpailussa arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2016 laaditut julkiset raportit, esimerkiksi vuosikertomukset, tilinpäätökset tai toimintakertomukset, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan. Arvioinnissa kiinnitettiin lisäksi huomiota yhdistyksen tai säätiön kokonaisviestintään sekä siihen, miten sidosryhmien toiveet on otettu huomioon raportoinnissa.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 30 yhdistystä ja säätiötä, jotka raati luokitteli suuriin ja pieniin. Luokittelun kriteerinä käytetään kokonaistuottoja ja varoja sekä operatiivisen toiminnan volyymiä kuvaavia mittareita. Sarjojen voittajat saivat 5 000 euroa kumpikin ja pienten sarjan kunniamaininnan saaneet 2 500 euroa kumpikin.

Voittajat valitsi ei-PwC:läisistä koostuva raati, johon kuuluivat Leena Gyllenbögel, Raimo Hakola, Helene Juhola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto (pj) ja Timo Ritakallio.

Lista Avoin raportti -kilpailun voittajista ja kunniamaininnan saaneista tahoista vuosina 2005–2017 on nähtävissä osoitteessa www.pwc.fi/ar .

Voittajien raportit

Suomen UNICEF ry

Hämeen Partiopiiri ry

Kunniamaininnan saaneiden raportit

Kirkon Ulkomaanapu

HelsinkiMissio

Helsingin ensikoti ry

Hankasalmen 4H-yhdistys ry