STOP THE PRESS!

Tutkijat: Etsivä kulttuurityö ennaltaehkäisee syrjäytymistä

Taidekasvatuksella on käyttämätöntä potentiaalia sellaisten lasten ja nuorten osalta, jotka ovat vaarassa syrjäytyä myöhemmin, sanovat ArtsEqual-hankkeen tutkijat uudessa toimenpidesuosituksessaan.

Vaikka valtaosa nykynuorista voi hyvin, joillekin heistä ongelmat kasautuvat. Tutkimusten mukaan vuonna 1987 syntyneistä 14 prosenttia ei ollut suorittanut mitään tutkintoa yhdeksän vuotta peruskoulun päättymisen jälkeen. Osalla tästä ryhmästä on hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita: joka kolmas heistä on saanut joko psykiatrisen diagnoosin tai hankkinut psyykenlääkkeitä. Tilanne vuonna 1997 syntyneiden osalta ei osoita muutosta parempaan.

Näköalattomuus näkyy myös koululaisten parissa. Osa koululaisista tuntee jonkinasteista kyynisyyttä koulunkäyntiä kohtaan jo alakoulun loppuvaiheessa ja 15 prosenttia kokee koulun täysin merkityksettömänä tulevaisuutensa kannalta.

Tällaisia lapsia ja nuoria voitaisiin tavoittaa etsivän kulttuurityön avulla, ehdottavat ArtsEqual-hankkeen tutkijat. Etsivällä kulttuurityöllä tarkoitetaan kulttuuriharrastuksen tarjoamista räätälöidysti lapselle tai nuorelle, joka ei muuten osaisi hakeutua tai pääsisi sellaisen pariin.

Esimerkiksi Helsingissä pilotoitava SONGLAB tarjoaa oman musiikin tekemisestä kiinnostuneille ja erilaisista taustoista tuleville nuorille matalalla kynnyksellä ja ilmaiseksi puitteet säveltää, sanoittaa ja tuottaa sekä julkaista omaa musiikkia yhdessä muiden nuorten kanssa.

Muita vastaavia esimerkkejä ovat Floora-hanke, jossa lastensuojelun kautta valittiin lapsia ilmaisille soittotunneille musiikkiopistoon sekä yhdeksänvuotiaiden poikien tanssiryhmä, joka koottiin pojista, joita ei ollut hyväksytty peruskoulun tanssilinjalle.

”Kulttuurinen osallisuus tukee yksilön kokemusta ihmisenä olemisen arvokkuudesta ja elämän merkityksellisyydestä sekä rohkaisee toimimaan”, kertoo yksi suosituksen kirjoittajista, tutkija Isto Turpeinen Taideyliopistosta.

Kulttuurisella pääomalla yhteys mielekkääseen elämään

Lukuisten tutkimusten mukaan taidekasvatus ja taiteellinen harrastustoiminta ovat yhteydessä oppimiseen, hyvinvointiin ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Kulttuurinen pääoma on yhdistetty oppimistuloksiin, akateemiseen kyvykkyyteen ja koulutusvalintoihin. Aikuistumisen myötä kulttuurinen pääoma on yhteydessä sosiaaliseen osallisuuteen, hyvinvointiin, elämän mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen.

”Tällä hetkellä taidekasvatuksen syrjäytymistä ehkäisevät ja hyvinvointivaikutukset toteutuvat vain osittain. Taidetoiminta ja -kasvatus eivät saavuta kaikkia, jolloin vaikutusmahdollisuutta ei synny”, Turpeinen toteaa.

Etsivän kulttuurityön tavoitteena on parantaa elämän laatua, vahvistaa yhteisöllisyyttä, tukea hyvinvointia ja siten ehkäistä syrjäytymistä.

ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuositus ”Etsivä kulttuurityö lisää lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta” on suunnattu päättäjille, kunnille sekä niissä toimiville palveluntuottajille ja kolmannen sektorin toimijoille. Sen ovat kirjoittaneet professori Marja-Leena Juntunen, tutkija Isto Turpeinen sekä tohtorikoulutettava Hanna Kamensky Taideyliopistosta.

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual tutkii, miten taide voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Kuusivuotista hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Se on suurimpia taiteentutkimuksen hankkeita Suomessa. Lisätietoa: www.artsequal.fi